ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ประกาศฉบับนี้แสดงข้อกำหนดในการใช้งานของผู้เข้าชมทุกท่านของ www.cdn.co.th เวปไซต์นี้จัดทำและดำเนินการโดยบริษัท ช.ด่านช้างนวกิจ จำกัด บริษัท ช.ด่านช้างอิเซกิ จำกัด และบริษัท ไทย-นิพนธ์ จำกัด (Cho.Danchang Group) ซึ่งเป็นผู้ขายรถไถ ฟอร์ด นิวฮอลแลนด์ เครื่องอัดฟาง อะไหล่รถไถนำเข้า และเนื้อหาทั้งหมด รวมถึงข้อความ รูปภาพ รายละเอียดสินค้า ภาพประกอบรถไถ และสื่อภาพและเสียง ที่บรรจุอยู่ในเวปไซต์นี้จัดทำขึ้นโดย Cho.Danchang Group โดยท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดได้ต่อไปนี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นไปตามกฎหมายของประกาศนี้ ท่านไม่ควรเข้าใช้เวปไซต์หรือดาวน์โหลดเนื้อหาสาระจากเวปไซต์.

จุดประสงค์ของเวบไซต์
www.cdn.co.th และเวบไซต์ย่อยอื่นๆ ภายใต้ www.cdn.co.th จัดทำขึ้นเพื่อการโฆษณาเท่านั้น เพื่อให้ข้อมูลสินค้า (รถไถ เครื่องอัดฟาง รถคีบ อุปกรณ์ต่อพ่วง อะไหล่รถไถแทรกเตอร์) ของกลุ่มบริษัทในเครือ Cho.Danchang Group เท่านั้น

กรรมสิทธิในเนื้อหาสาระ
www.cdn.co.th และเนื้อหาสาระของเวปไซต์เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ Cho.Danchang Group ท่านต้องไม่เผยแพร่ ดัดแปลง ทำขึ้นใหม่ หรือใช้เนื้อหาสาระใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Cho.Danchang Group เว้นแต่การดาวน์โหลดเนื้อหาสาระเพื่อวัตถุประสงค์ที่มิใช่เพื่อการค้าและเป็นการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ตราบที่การกระทำของท่านไม่กระทบต่อลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์.

บริษัทและสินค้าอื่นใด
การกล่าวถึงสินค้า (รถไถ) ของผู้อื่น บริษัทและเวปไซต์อื่นใด ในเวปไซต์นี้เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ทางการให้ข้อมูล เท่านั้น และมิได้ก่อให้เกิดการรับรองหรือคำแนะนำใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความเหมาะสมในสินค้า (รถไถ) ใดๆ ของบริษัทภายนอกอื่น และ Cho.Danchang Groupไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาของเวปไซต์อื่นๆ และไม่ได้เป็นสื่อกลางถึงสิ่งใดก็ตามอันเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของเวปไซต์นั้นๆ เมื่อใดก็ตามที่ท่านใช้บริการเชื่อมโยงเหล่านี้ ท่านจะออกจากเวปไซต์ของ Cho.Danchang Group

คำติชมและข้อมูลต่างๆ
คำติชมใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ในเวปไซต์ โดยทางอีเมลหรือวิธีอื่นใด รวมถึงข้อมูล คำถาม ความเห็น คำแนะนำ หรือในลักษณะอื่นใดจะถือว่ามิได้เป็นข้อมูลความลับและไม่มีซึ่งกรรมสิทธิ

ความรับผิดโดยจำกัด
ไม่ว่าในกรณีก็ตาม Cho.Danchang Group หรือบริษัทในเครือถือได้ว่าไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่มีผลจากการเข้าสู่ระบบ การเข้าใช้ หรือการขาดความสามารถในการใช้ของท่าน หรือจากการที่ท่านดาวน์โหลดเนื้อหาสาระใดๆ จากเวปไซต์ ถึงแม้ว่าได้แจ้งถึงโอกาสที่จะเกิดความ เสียหายดังกล่าวแล้ว การใช้บริการเวปไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง ทาง Cho.Danchang Group หรือทางบริษัทในเครือมิจำเป็นต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยตรง โดยมิได้ตั้งใจ โดยทางอ้อมหรือเพื่อเป็นการลงโทษที่มีผลเกิดจากเวปไซต์หรือจากการที่ท่านได้เข้าสู่หรือเข้าใช้เวปไซต์

ข้อกำหนดอื่น ๆ ทั่วไป
ข้อความที่กล่าวไว้ในนี้ควบคุมภายใต้และ บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศประเทศไทย โดยไม่รวมถึงข้อกำหนดในการเลือกใช้กฎหมาย ในกรณีใดก็ตามที่ข้อกำหนดที่กล่าวไว้ในเอกสารนี้ถูกอ้างโดยศาลหรือโดยตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่มีอำนาจศาลนั้นไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกจำกัดหรือตัดทอนไปอย่างน้อยที่สุดเพื่อให้ข้อกำหนด เหล่านั้นยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ ราคา รายละเอียดสินค้าและภาพประกอบที่ปรากฏในเวปไซต์สามารถเปลี่ยนโดยมิจำเป็นต้องประกาศให้ทราบ สินค้า (รถไถ) บางชนิดนั้นจะจัดจำหน่ายเมื่อมีสินค้า (รถไถ) อยู่เท่านั้น. สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ให้ไว้กับ Cho.Danchang Group เมื่อท่านเข้าใช้เวปไซต์ โปรดอ่านนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท.

รูปภาพหรือวีดีโอ

รูปภาพหรือวีดีโอของสินค้าไม่ว่าจะเป็นรูปของรถไถ รถแทรกเตอร์ รถไถใหม่ เครื่องอัดฟาง รถคีบ เครื่องมืออุปกรณ์ต่อพ่วง อะไหล่รถแทรกเตอร์ และอื่นๆ เป็นเพียงการแสดงตัวอย่างของสินค้าเท่านั้นไม่ได้เป็นการยืนยันว่าสินค้าในรูปหรือในวีดีโดมีอยู่จริง ณ วันเวลาปัจจุบัน


การปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไข
Cho.Danchang Group อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยปรับปรุงประกาศนี้ตามระยะเวลา โปรดเข้าชมหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เกี่ยวข้องกับท่าน การเข้าใช้เวปไซต์อย่างต่อเนื่องของท่านหมายถึงการที่ท่านยอมรับข้อเปลี่ยน แปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นด้วย.