นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ช.ด่านช้างนวกิจ จำกัด บริษัท ช.ด่านช้างอิเซกิ จำกัด และบริษัท ไทย-นิพนธ์ จำกัด (Chor.Danchang Group) ผู้ขายรถไถเก่า ฟอร์ด นิวฮอลแลนด์ เครื่องอัดฟาง อะไหล่นำเข้า ตระหนักว่าการเคารพข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด นโยบายรักษาการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการเก็บรักษาข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลในเวปไซต์หรือเวปไซต์ใดๆ ที่ดำเนินการโดย Chor.Danchang Group และเวปไซต์อื่นใดภายใต้ชื่อ Chor.Danchang Group อาจดำเนินการภายใต้นโยบายการรักษาข้อมูลของเวปไซต์นั้นๆ

การให้รายละเอียดของข้อมูล
โดยปรกติท่านสามารถเข้าชมเวปไซต์โดยมิต้องแจ้งชื่อหรือให้ข้อมูลใดๆ ของท่าน ในบางส่วนของเวปไซต์ บริษัทอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลที่ทำให้ทางบริษัทสามารถดำเนินการ เสนอบริการใดที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียน ให้ความช่วยเหลือท่านทางด้านระบบต่างๆ หรือเพื่อติดตามผลกับทางท่านต่อไป โดยทั่วไปแล้ว Chor.Danchang Group ขอให้ท่านให้รายละเอียดเมื่อท่าน:
1. ลงทะเบียนในส่วนใดๆ ของเวปไซต์ของบริษัท
2. แบบสอบถามผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือให้ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมกับ ทางบริษัท
3. เข้าร่วมในการประกวด, การแข่งขัน หรือข้อเสนอในการส่งเสริมการขายต่างๆ
4. ลงทะเบียนเพื่อขอรับจดหมาย เช่น แบบรายการสินค้า หรือการแจ้งข่าวสารทางอิเล็คโทรนิค
5. ลงทะเบียนสินค้าของ Chor.Danchang Group
6. สอบถามข้อมูลหรือเอกสารจากทางฝ่ายบริการความช่วยเหลือทางระบบหรือฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ตัวอย่างข้างต้นทั้งหลาย Chor.Danchang Group สอบถามข้อมูลของท่านอันได้แก่ชื่อ ที่อยู่ เลขที่อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นต่อการให้บริการท่านในรูปแบบต่างๆ จากตัวอย่างทั้งหลายนั้น หากท่านได้รับจดหมายข่าวหรือจดหมายอื่นใดจากทางบริษัท ท่านสามารถยกเลิกจดหมายเหล่านั้นได้ทุกเมื่อตามที่ท่านต้องการ

Chor.Danchang Group ทำอะไรบ้างกับข้อมูลของท่าน
หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ บริการใดๆ ข้างต้นข้อมูลนี้ถูกเก็บรักษาโดย Chor.Danchang Group และถูกใช้โดย Chor.Danchang Group เพื่อประโยชน์ทางด้านลูกค้าสัมพันธ์เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น บริษัทอาจส่งจดหมายแจ้งการปรับปรุงสินค้า ข้อเสนอพิเศษ หรือสินค้าและบริการใหม่จากทาง Chor.Danchang Group ทางบริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอกหากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ยกเว้นแก่คู่สัญญาที่ให้บริการแก่ทางบริษัทตามที่ได้แจ้งไว้ตามนโยบายนี้ หรือตามที่บริษัทเห็นสมควรว่าทางบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การให้ข้อมูลตามหมายศาล Chor.Danchang Group อาจขยายฐานหรือรวมข้อมูลของท่านที่ได้จากเวปไซต์กับข้อมูลจากแหล่งอื่นของ Chor.Danchang Group หรือบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ทางการตลาดแก่สินค้าและบริการแก่ท่านต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้โดย Chor.Danchang Group
Chor.Danchang Group อาจรวบรวมข้อมูลของผู้เข้าชมเวปไซต์ทั่วไป เช่น เลขที่ IP ประเภทเบาร์เซอร์ หน้าที่เข้าชม และเวลาที่ใช้ไปในเวปไซต์ ข้อมูลเหล่านี้จะใช้โดย Chor.Danchang Group เท่านั้นเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นในเวปไซต์ ของบริษัทเพื่อการพัฒนารูปแบบแก่ลูกค้า ความง่ายต่อการใช้งาน ข้อมูลทั่วไปถูกรวบรวมผ่านทางระบบคุ้กกี้หรือระบบวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ Chor.Danchang Group อาจทำสัญญากับบุคลภายนอกที่เป็นผู้ให้บริการหรือผู้จัดหาบริการเหล่านี้ ผู้จัดหาบริการเหล่านี้กระทำในนามของ Chor.Danchang Group และปฏิบัติภายใต้นโยบายรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลของ Chor.Danchang Group ตามสัญญาการเก็บความลับของข้อมูลที่ได้รับในนาม Chor.Danchang Group ผู้ให้บริการให้สัญญากับ Chor.Danchang Group ว่าจะไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ของ Chor.Danchang Group เพื่อประโยชน์อื่นใดที่นอกเหนือจากบริการที่ได้กระทำการเพื่อ Chor.Danchang Group วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขที่อีเมล์ จากผู้เข้าชมเวปไซต์ ข้อมูลที่รวบรวมไม่ก่อให้เกิดหรือเก็บแบ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเวปไซต์ของบริษัท ท่านสามารถยกเลิกระบบการติดตาม cookies ทางตัวเลือกระบบอินเตอร์เน็ทบนเบาร์เซอร์ของท่าน

บุคคลอื่นสามารถทำอะไรบ้างกับข้อมูลของท่าน
Chor.Danchang Group ไม่แสดง ให้ยืม หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ผ่านทางเวปไซต์ให้แก่องค์กรภายนอกใดๆ เพื่อประโยชน์ทางการตลาดหรือการชวนเชื่อใดๆ บางช่วงเวลา Chor.Danchang Group อาจใช้บริการของตัวแทนหรือคู่สัญญาที่สามารถเข้าสู่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการบริการแก่ Chor.Danchang Group อย่างไรก็ตามตัวแทนหรือคู่สัญญานั้นมีหน้าที่ตามที่บริษัทกำหนดในการเก็บรักษาข้อมูลความลับ และไม่ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อการบริการแก่ Chor.Danchang Group นอกจากนี้ Chor.Danchang Group อาจแสดงข้อมูลโดยรวมของลูกค้าและผู้ที่เข้าชมเวปไซต์แก่บริษัทโฆษณา กลุ่มความร่วมมือทางธุรกิจ และบุคคลที่สาม และข้อมูลเหล่านี้ไม่ระบุถึงข้อมูลเป็นการเฉพาะของผู้ใช้บริการของ Chor.Danchang Group

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สาม
เวปไซต์ได้บริการการเชื่อมโยงไปยังเวปไซต์อื่น เวปไซต์และบริการทางอินเตอร์เนตอื่นๆ มีนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการเก็บข้อมูลที่แยกจากกัน เมื่อใดก็ตามที่ท่านออกจากเวปไซต์ใดๆ ที่ดำเนินการโดย Chor.Danchang Group ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือมีหน้าที่รับผิดชอบต่อนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการเก็บข้อมูลของเวปไซต์อื่นๆ ได้

คุ้กกี้
ในขณะที่ท่านใช้เวปไซต์ Chor.Danchang Group ใช้ค่ารูปแบบบนเวปเบาร์เซอร์ของท่านเพื่อส่ง “cookies” สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน Chor.Danchang Group ไม่ใช้คุ้กกี้เพื่อประมวลข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน Chor.Danchang Group ใช้คุ้กกี้เพียงเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาเวปไซต์ของบริษัท และเพื่อให้บริการที่เหมาะกับแต่ละบุคคลที่ดีมากขึ้น ในขณะที่ท่านใช้บริการในเวปไซต์